USHIODA AKARI COLLABORATION Sweatshirts

PHOTO / TOSHIAKI KITAOKA(L MANAGEMENT)

STYLING / AKANE KOIZUMI

HAIR & MAKE / HIROMI KOZASA

MODEL / AKARI USHIODA(NMT inc.)

PRODUCE / FACE SANS FARD

PHOTO / TOSHIAKI KITAOKA(L MANAGEMENT)

STYLING / AKANE KOIZUMI

HAIR & MAKE / HIROMI KOZASA

MODEL / AKARI USHIODA(NMT inc.)

PRODUCE / FACE SANS FARD